Spory sądowe

Dla naszych Klientów prowadzimy postępowania sądowe związane z szeroko pojętymi kwestiami HR, zarówno w zakresie sporów pomiędzy stronami stosunku pracy, jak i postępowań w których stroną jest ZUS i PIP.

Pomimo tego, że postępowania sądowe traktowane są jako istota pracy prawnika, w naszej praktyce kierujemy się zasadą, że prowadzenie sporu sądowego najczęściej nie jest opłacalne, niezależnie od jego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Dlatego, doradzając Klientom, już na wstępie oceniamy nie tylko szanse wygrania procesu, ale także koszty związane z prowadzeniem danej sprawy sądowej, jej konsekwencje w zakresie wpływu na załogę, wizerunek i reputację firmy, konieczność zaangażowania zasobów Klienta (finansowych, czasowych i osobowych). Dopiero na tej podstawie wydajemy finalną rekomendację co do celowości wszczęcia czy kontynuowania sporu. Często, dzięki naszemu zaangażowaniu już na wczesnym etapie konfliktu, udaje się go rozwiązać polubownie.

Decydując o wejściu w spór lub o jego kontynuacji, przedstawiamy Klientowi strategię procesową, uwzględniającą najnowsze orzecznictwo sądów pracy oraz nasze doświadczenie procesowe. W ramach doradztwa przygotowujemy pisma procesowe, w tym środki zaskarżenia, reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

W ramach specjalizacji wykonujemy:

  • prowadzimy sprawy z odwołania pracownika od rozwiązania umowy o pracę;
  • reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących wynagrodzenia za pracę, w tym za godziny nadliczbowe;
  • bierzemy udział w postępowaniach w przedmiocie naruszenia zakazu konkurencji lub ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • jesteśmy pełnomocnikami w sprawach o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy i o roszczenia związane z wypadkiem przy pracy;
  • prowadzimy sprawy dotyczące mobbingu, nierównego traktowania i dyskryminacji;
  • występujemy w sprawach związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników (w tym za mienie powierzone);
  • reprezentujemy Klientów w sprawach wynikających z decyzji ZUS, dotyczących uznania umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę (i związanych z tym konsekwencji w zakresie obciążeń składkowych) lub odwrotnie – sprawach, w których ZUS kwestionuje ważność zawartej umowy o pracę;
  • prowadzimy sprawy przeciwko ZUS dotyczące kwestionowania prawidłowości zawarcia umów o dzieło;
  • występujemy w imieniu Klientów w sporach z ZUS dotyczących wydatkowania środków z zfśs;
  • reprezentujemy Klientów w sprawach wynikających z decyzji PIP, dotyczących kwestionowania umowy cywilnoprawnej jako „ukrytej” umowy o pracę.

Zapraszamy do kontaktu

Szuszczyński Kamińska
Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58
kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37
61 – 837 Poznań

zobacz na mapie