Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
KANCELARII SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA KANCELARIA PRAWA PRACY S.C.

W tym miejscu wskazujemy na stosowane przez nas zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z działalnością Kancelarii (pkt I), a także informacje o stosowanych na stronie internetowej szuszczynski.pl plikach cookies (pkt II).

I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) poniżej wyjaśniamy zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z działalnością naszej kancelarii, a także omawiamy Państwa podstawowe prawa związane z przetwarzaniem przez nas tych danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Wrocławska 6/37, 61 – 837 Poznań), NIP: 7831787555 (dalej jako „Kancelaria”).

Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w RODO oraz przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: kancelaria@szuszczynski.pl oraz pod numerem telefonu: +48 61 843 87 58.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

1) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
a) w celu świadczenia usług na rzecz klientów Kancelarii (zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od zakresu świadczonej usługi),
b) w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy kierowana do Kancelarii korespondencja (tradycyjna i elektroniczna) niezwiązana z usługami świadczonymi przez Kancelarię na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe),
c) w celu komunikacji i rozwiązania sprawy zgłoszonej Kancelarii poprzez kontakt telefoniczny w sprawach niezwiązanych z zawartą z Kancelarią umową (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe),
d) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzoną przez Kancelarię kontrolą wstępu do miejsc prowadzenia działalności gospodarczej (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko),
e) w celu marketingu usług Kancelarii, w tym informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię, wydarzeniach, w których Kancelaria uczestniczy oraz o działalności Kancelarii, np. w ramach newslettera (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres e-mail, służbowe dane kontaktowe),
f) w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych w związku z tworzeniem sieci kontaktów w ramach prowadzonej działalności (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe),
g) w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną szuszczynski.pl (zakres przetwarzanych danych: zgodnie z Informacją o plikach cookies zamieszczoną poniżej)
h) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia roszczeń (zakres przetwarzanych danych: dane określone celem współpracy/kontaktu z Kancelarią i wskazane odpowiednio w niniejszej części Polityki prywatności);
2) w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami (w tym organizowania szkoleń) lub z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe;
3) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna: odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zakres przetwarzanych danych: określony w obowiązujących przepisach oraz dane udostępnione na podstawie zgody;
4) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – zakres przetwarzanych danych: określony w przepisach nakładających na Kancelarię dany obowiązek prawny;
5) jeśli poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w celu i w zakresie wskazanym przy zapytaniu o taką zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Kancelarii lub wykonanie usługi przez Kancelarię. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z Klientami.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Kancelaria, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawnymi, może powierzać przetwarzanie im Państwa danych osobowych. W każdym przypadku podmioty te będą przy tym zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności zewnętrzni dostawcy usług dla Kancelarii (np. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytorskie, IT, w tym usługi cloud computing, oraz marketingowo-promocyjne, a także inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

Kancelaria zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, jeśli obowiązek Kancelarii udostępnienia tych danych będzie oparty na odpowiedniej podstawie prawnej; udostępnienie odbywa się w takich sytuacjach zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. W razie przekazania danych osobowych do ww. państw trzecich, Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

1) do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii jako administratora danych;
2) do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych;
3) do upływu okresu, w którym Kancelaria jest prawnie zobowiązana do kontynuowania przetwarzania (w szczególności przechowywania) danych osobowych;
4) do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych;
5) do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (cofnięcia zgody) wobec otrzymywania newslettera oraz innych podobnych informacji;
6) do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z zasadami określonymi w RODO i w przewidzianym tam zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (cofnięcie takie może być dokonane w każdym czasie, przy czym pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Kancelaria dokonała na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem).

Niektóre ze wskazanych wyżej uprawnień mogą nie przysługiwać Państwu w zakresie przetwarzania danych przez Kancelarię w ramach świadczenia pomocy prawnej.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Kancelaria przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Zamiar skorzystania z ww. uprawnień należy zgłosić Kancelarii listownie lub drogą mailową na wskazane na wstępie dane kontaktowe.

Jeżeli Państwa zdaniem Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane.

II. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Poniższe zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach, wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do prowadzonej przez Kancelarię witryny szuszczynski.pl (dalej jako „Serwis”, a osoba z niego korzystająca dalej jako „Użytkownik”), za pomocą plików cookies.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu szuszczynski.pl, tj. Kancelaria.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu poprawienia funkcjonalności serwisu (tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury), a także pozwalają rozpoznać rodzaj urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego potrzeb.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Ograniczenia stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Wersja z dnia: 19 września 2018 r.