Praca zdalna a koronawirus

Kolejne zmiany dot. kwarantanny i izolacji w warunkach domowych

Dziś o kolejnych zmian, jakie zostały wprowadzone w zakresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1871).

Od dzisiaj (tj. 26 października 2020 r.) co do zasady, osoba, która została skierowana na wykonanie testu w kierunku koronawirusa, od dnia następującego po dniu skierowania jest obowiązana poddać się kwarantannie. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca wykonania testu oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Osoba, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem (od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego) jest poddana („automatycznie”) obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji. Informacja o wyniku testu może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

W przypadku objęcia przez Sanepid osoby kwarantanną z powodu narażenia na COVID-19, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, który prowadzą i do którego mają dostęp wskazane w rozporządzeniu instytucje publiczne (w tym organy administracji; dostęp do tego systemu ma m.in. ZUS). Sanepid nie wydaje odrębnej decyzji o kwarantannie (!). Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być jej przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy.

UWAGA!: Od dnia 24 października 2020 r. podstawą wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych (wskutek otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa), za okres nieobecności w pracy z ww. przyczyn, jest informacja umieszczona w ww. systemie teleinformatycznym o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją.

ZUS udostępnia bezpłatnie ww. informację płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

Jeśli jednak ZUS nie przekazał płatnikowi składek ww. informacji, to osoba objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, składa pracodawcy (albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby) pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie ww. kwarantanny albo izolacji, na co ma 3 dni robocze od dnia zakończenia kwarantanny czy izolacji (choć przepisy tego nie regulują, to należy uznać, że o braku informacji w systemie teleinformatycznym pracodawca, aby uniknąć niepotrzebnych korekt wynagrodzenia w przyszłości, powinien poinformować pracownika, wskazując na konieczność złożenia tego oświadczenia). Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Pracodawca (albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczeń) występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w ww. oświadczeniu.

W razie pytań lub wątpliwości oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji.

26.10.2020