Telefoniczne usprawiedliwienie nieobecności

Usprawiedliwianie nieobecności z powodu kwarantanny „telefonicznej”

Dziś donosimy o zmianach, jakie zostały wprowadzone w zakresie usprawiedliwiania nieobecności w pracy z powodu kwarantanny nałożonej na pracownika decyzją Sanepidu. Zmiany te zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.10.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) – obowiązuje ono od soboty 10.10.2020 r.

Na podstawie przepisów ww. rozporządzenia wprowadzono nowe rozwiązanie prawne dotyczące osób, którym decyzja o kwarantannie została przekazana przez Sanepid w sposób inny niż na piśmie (np. przez telefon). W takiej sytuacji pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o jej odbywaniu – informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Następnie, w celu wypłaty pracownikowi za okres trwania kwarantanny wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, pracownik w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny (zawierające m.in. informację o dniu rozpoczęcia i zakończenia okresu kwarantanny). Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie nałożonej kwarantanny. Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty zasiłku chorobowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje przedmiotowe oświadczenie pracownika do ZUS. Pracodawca może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu pracownika, jednakże wymagane jest wskazanie uzasadnienia tego wystąpienia.

Sanepid, który przekazał decyzję o kwarantannie w sposób inny niż na piśmie, doręcza ją na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wcześniejsze doręczenie decyzji.

W razie pytań lub wątpliwości oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji.

20.10.2020