Tarcza „przedświąteczna”

Tarcza „przedświąteczna”

Dzisiaj informujemy o kolejnej już zmianie przepisów dotyczących określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie, w którym mogą mieć one bezpośredni wpływ na działalność zakładów pracy.  Przepisy rozporządzenia z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316), które zaczną obowiązywać od dnia 28.12.2020 r., mają dla pracodawcy istotne znaczenie w przypadku konieczności odbywania podróży służbowych przez pracowników i konieczności zapewnienia im zakwaterowania.

W ww. rozporządzeniu znowelizowane zostały przepisy dot. ograniczenia prowadzenia przez przedsiębiorców oraz inne podmioty działalności polegającej na świadczeniu usług hotelarskich jedynie do wskazanego w rozporządzeniu katalogu przypadków (hasłowo wskazujemy je Państwu poniżej), które będą obowiązywały aż do dnia 17.01.2021 r.

Dopuszczalne jest zatem prowadzenie działalności hotelarskiej w zakresie hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w PKD 55.90.Z), a w pozostałych przypadkach dla określonego grona osób:

 • wykonujących zawód medyczny,
 • członków załogi statku powietrznego,
 • wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i  wiertniczych,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • członków obsady pociągu,
 • pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
 • wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego poza miejscem stałego zamieszkania,
 • pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych,
 • pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy określonych agencji i służb w związku w wykonywaniem przez nich zadań służbowych,
 • wykonujących w RP lub państwie sąsiadującym prace związane z  przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących,
 • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,
 • zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
 • pełnomocników, stron postępowania, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w  związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

W rozporządzeniu wskazano również na określone dokumenty, które stanowią potwierdzenie, iż dana osoba może korzystać z usług hotelarskich.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

23.12.2020