Parytety w zarządach spółek

Parytety w zarządach spółek

7 czerwca 2022 r. Parlament i Rada Europejska zawarły wstępne porozumienie w sprawie parytetów w organach spółek giełdowych. Materia ta była już poruszana w przeszłości w ramach ustawodawstwa unijnego – projekt dyrektywy dotyczącej tej materii pojawił się już 20 listopada 2012 r. Jednak z powodu licznych sporów między państwami członkowskimi, dotyczących jego przyjęcia – został „odłożony”. Na przestrzeni dziesięciu lat kwestia równowagi między zasiadającymi na stanowiskach kierowniczych kobietami i mężczyznami ewoluowała i z czasem stała się tematem regulacji krajowych w wielu państwach członkowskich. Obecnie, po dziesięciu latach od pojawienia się pierwotnego projektu, także organy UE wypracowały wspólne stanowisko.

Główne założenia dyrektywy i porozumienia

Rada i Parlament Europejski uzgodniły, że do 2026 r. w niewykonawczych organach kierowniczych spółek giełdowych co najmniej 40% stanowisk powinny zajmować kobiety jako – zgodnie ze stosowaną terminologią – osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej. W przypadku, gdy miałoby to dotyczyć stanowisk zarówno wykonawczych, jak i niewykonawczych, kobiety powinny zajmować 33% wszystkich stanowisk kierowniczych.

Przewiduje się również, że w sytuacji nieosiągnięcia przez państwa członkowskie celów ujętych w dyrektywie, będą one zobligowane do wprowadzenia do wewnętrznych regulacji bardziej przejrzystych i jasnych warunków selekcji i mianowania członków organów spółek.

Argumentacja „stojąca za” projektowanymi zmianami

Unijny projektodawca wskazuje, że aktualna – zbyt niska liczba kobiet zajmujących stanowiska kierownicze (w stosunku do liczby mężczyzn), powoduje destabilizację gospodarczą.

W dzisiejszych czasach kobiety mają takie same możliwości kształcenia i zbierania doświadczenia zawodowego jak mężczyźni. Mają zatem odpowiednie kompetencje do tego by zajmować stanowiska kierownicze, czego skutkiem ma być to, że w kadrze kierowniczej w większym stopniu reprezentowany będzie odmienny (od męskiego) punkt widzenia. Według UE zwiększenie zatrudniania kobiet na stanowiskach kierowniczych spowoduje:

  • wzrost gospodarczy;
  • zwiększenie konkurencyjności;
  • i zaradzanie wyzwaniom demograficznym w całej Europie.

Unia Europejska od dłuższego czasu próbuje doprowadzić do równowagi w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn, również na stanowiskach kierowniczych. Według danych dotyczących spółek w UE, w 2021 r. 8,5% prezesów zarządów i 30,6% członków zarządu stanowiły kobiety.

Wnioski dla pracodawców – spółek giełdowych

  • Już teraz warto przeanalizować skład organów kierowniczych – wykonawczych i niewykonawczych, a także warunki selekcji i mianowania członków organów spółek.
  • Jeśli warunki mianowania i selekcji członków organów spółek nie są spisane i zakomunikowane pracownikom, jest jeszcze czas aby nadrobić zaległości w tym zakresie.
  • „Przy okazji” warto przejrzeć zapisy polityki antydyskryminacyjnej, a jeśli takowa w organizacji nie istnieje – opracować ją i wdrożyć, przeprowadzając również szkolenia dla kadry menedżerskiej.

Wnioski dla pracodawców, którzy nie są spółkami giełdowymi

  • Choć na tym etapie, parytet w organach wykonawczych ich nie obejmie, również warto podjąć działania – przeanalizować skład organów kierowniczych oraz warunki selekcji i mianowania ich członków.
  • Warto stworzyć lub odświeżyć politykę antydyskryminacyjną, patrząc na nią jako na dodatkową ochronę przed ewentualnymi zarzutami ze strony pracowników, a także jako element budujący pozytywną opinię i przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

23.08.2022