Zasady w zakładach pracy - pandemia

COVID – kolejne zmiany zasad w zakładach pracy

Dziś informujemy o kolejnej już zmianie przepisów dotyczących określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a które mają bezpośredni wpływ na zakłady pracy. Zmiany zostały wprowadzone ogłoszonym wczoraj rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2091). Rozporządzenie wchodzi w życie od soboty 28 listopada 2020 r.

Na mocy ww. przepisów zniesiono wcześniej obowiązujące zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa wobec osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, które nie dotyczyło (wcześniej) tylko osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

W ww. rozporządzeniu od  dnia 28 listopada br. do dnia 27 grudnia br.  nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art.40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym) w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.

Z uwagi na to, że z ww. przepisu nie wynika, czy obowiązek dostarczenia odpowiedniej zasłony ust i nosa spoczywa na pracodawcy czy też nie (mając na uwadze, że pozostał w rozporządzeniu przepis, iż zakłady pracy są obowiązane zapewnić odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii), czekamy na dalsze wyjaśnienia ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dodatkowo od dnia 28 listopada br. osoba, która otrzymała skierowanie na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania na test (a nie jak dotychczas od dnia następnego od dnia skierowania).

Ponadto obecnie pracodawca w celu wypłaty odpowiednich świadczeń chorobowych, nie ma już obowiązku występowania do Sanepidu z wnioskiem o potwierdzenie danych z oświadczenia pracownika o odbyciu kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, gdy informacja o ww. okolicznościach nie została mu przekazana, jako płatnikowi składek, przez system informatyczny przez ZUS. Obecnie płatnik składek ma taką możliwość weryfikacji przedmiotowego oświadczenia.

W razie pytań lub wątpliwości oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji.

27.11.2020