Zmiany w przepisach dotyczących pracowników młodocianych

Przypominamy, że w ostatnim czasie ustawodawca zmienił niektóre przepisy dotyczące pracowników młodocianych.

Od 1 września br. wzrosło wynagrodzenie młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczenia się do wykonywania określonej pracy. Obecnie wynosi ono:

  • w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 8 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”;
  • w drugim roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 9 % ww. wynagrodzenia;
  • w trzecim roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 10 % ww. wynagrodzenia,
  • w okresie przyuczenia się do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7 % ww. wynagrodzenia.

Więcej: https://szuszczynski.pl/aktualnosci/podwyzszenie-wynagrodzenia-dla-mlodocianych-od-1-wrzesnia-2023-r/

Nadto dnia 30 września 2023 r. w życie wejdzie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Ww. rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw dnia 29 czerwca 2023 r. i wraz z chwilą wejścia w życie uchyli uprzednio obowiązujące rozporządzenie o tej samej nazwie z dnia 24 sierpnia 2004 r.

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i szczególnej ochrony zdrowia pracownikom młodocianym podczas pracy. Dodano m.in. obowiązek dostarczenia młodocianemu nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowania młodocianych o sposobach posługiwania się tymi środkami, a także obowiązek dostarczenia młodocianemu nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Zmiana zajdzie również w obrębie oceny ryzyka związanego z wykonywaną przez młodocianego pracą poprzez uszczegółowienie jednej z podstaw tej oceny, tj. poprzez wskazanie, że pracodawca powinien ocenić ww. ryzyko między innymi uwzględniając identyfikację czynników chemicznych, pyłowych, fizycznych i biologicznych występujących w środowisku pracy młodocianego, ich oddziaływanie na organizm młodocianego, stopień i okres narażenia na te czynniki oraz środki ochrony. Od 30 września 2023 r. pracodawca będzie miał obowiązek dokonania oceny ryzyka młodocianego pracownika nie tylko przed rozpoczęciem pracy przez takiego pracownika, ale również przy zmianie organizacji pracy oraz każdorazowo przed zmianą miejsca pracy młodocianego lub sposobu wykonywania pracy przez młodocianego.

Bardzo duża ilość zmian nastąpi również w obrębie dwóch załączników do rozporządzenia, tj. wykazu prac wzbronionych młodocianym i wykazu niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat.

Z uwagi na te zmiany, konieczne będzie dostosowanie przez pracodawców obecnie obowiązujących ww. wykazów do nowych przepisów. W tym miejscu należy jednak przypomnieć, iż:

  • wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym jest obowiązkowym elementem regulaminu pracy,
  • wykaz prac wzbronionych młodocianym i wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat należy zaktualizować w treści regulaminu pracy (zmiany do już obowiązującego regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy),
  • jeżeli u pracodawcy działają związki zawodowe – zmiany w treści regulaminu pracy muszą zostać uzgodnione z zakładową organizacją związkową,
  • przy ustalaniu ww. wykazów musi uczestniczyć lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi.

Biorąc zatem pod uwagę zbliżający się termin wejścia w życie nowego rozporządzenia i związany z tym wymóg zaktualizowania przepisów wewnątrzzakładowych (regulaminu pracy), należy już teraz rozpocząć procedurę wprowadzania zmian w wykazach prac wzbronionych młodocianym. Dnia 30 września 2023 r. pracodawcy powinni już móc działać w oparciu o nowe wykazy!

Prawnikiem doradzającym naszym Klientom w zakresie BHP i pracowników młodocianych jest Justyna Grzelak-Grzyb.

05.09.2023