Proces o nadgodziny przy zadaniowym systemie czasu pracy

Justyna Grzelak-Grzyb wspiera naszego Klienta w postępowaniu sądowym dotyczącym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Główna oś sprawy obejmuje zagadnienia zawiązane z zadaniowym systemem czasu pracy i wyznaczaniem pracownikowi zakresu jego zadań, a także sposobami udowodnienia przez pracownika, że faktycznie mógł wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych.

Dla przypomnienia wskazujemy, że w systemie zadaniowego czasu pracy, pracownik nim objęty rozliczany jest według klucza wykonanych zadań, a nie czasu pracy poświęconego na ich wypełnienie. W rezultacie, w związku z faktem, że w tym systemie czasu pracy miarą nie jest czas pracy, pracodawca zwolniony jest z obowiązku ewidencjonowania godzin pracy. Oznacza to dla niego możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji czasu pracy, w której nie muszą być wykazywane godziny prac w poszczególnych dobach, a sama karta ewidencyjna w takim przypadku może w zasadzie zostać ograniczona do oznaczenia dni pracy i dni wolnych wraz z wyszczególnieniem nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych. Dla pracownika objętego systemem zadaniowego czasu pracy oznacza to brak konieczności rejestrowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, a więc brak obowiązku odnotowywania swojej obecności na liście obecności lub w systemie. Oczywiście brak obowiązku ewidencjonowania godzin pracy i brak listy obecności nie może prowadzić do wniosku, iż pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym systemie czasu pracy nie może przysługiwać roszczenie o wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Należy jednak podkreślić, iż w takim przypadku to na pracowniku, dochodzącemu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, ciąży obowiązek udowodnienia faktu wykonywania pracy ponad obowiązujące go normy czasu pracy za pomocą innych, miarodajnych środków dowodowych.

Mając to na uwadze, doradzamy naszemu Klientowi co do tego, w jaki sposób i jakimi dowodami wykazywać, że konkretny pracownik nie mógł wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych, gdyż praca jaką wykonywał mogła być zrealizowana w granicach norm 8 godzinnego dnia pracy i 40 godzinnego tygodnia pracy.

05.09.2023