Wiosenne porządki w regulaminach zfśs

Wspieramy naszych Klientów przy ustaleniu nowych zasad przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz opracowaniu nowego regulaminu zfśs. Prawidłowa redakcja zapisów regulaminu zfśs ma bardzo istotne znaczenie, nie tylko dla precyzyjnego określenia świadczeń, zasad ich nabywania oraz obowiązujących w tym zakresie procedur, ale także  w razie kontroli ze strony ZUS.

Należy bowiem pamiętać, iż środki zfśs powinny być wydatkowane nie tylko zgodnie z przepisami prawa, ale także w oparciu o właściwe zapisy regulaminu zfśs, który powinien przewidywać dopuszczalność przeznaczania tych środków na określone cele. Brak takiej podstawy może doprowadzić do zakwestionowania przez ZUS zwolnienia pracodawcy z obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne od takiego świadczenia.

07.03.2019