Sukces przed sądem pracy 

Miło nam poinformować, że w tym tygodniu wygraliśmy dla Klienta będącego agencją zatrudnienia proces w I instancji dotyczący roszczeń odszkodowawczych pracownika z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd Rejonowy w P. oddalił w całości roszczenia powoda, przyznając tym samym słuszność argumentacji pracodawcy i potwierdzając zasadność wręczonego pracownikowi wypowiedzenia.

Sprawa dotyczyła wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi. Pośród przyczyn wypowiedzenia znalazł się brak samodzielności w działaniu i planowaniu pracy. Według powoda przyczyny wskazane w wypowiedzeniu miały być nieprawdziwe i niejasne. Tymczasem pracodawca – na którym ciążył w tym przypadku obowiązek udowodnienia prawdziwości przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu – od początku konsekwentnie twierdził, że zdarzenia i okoliczności, na które powołał się w tym oświadczeniu były prawdziwe, konkretne i aktualne. Dowody powołane przez pracodawcę pozwoliły sądowi na podjęcie decyzji o oddaleniu powództwa powoda w całości.

Klienta, w tym postępowaniu, reprezentowała radca prawny Justyna Grzelak – Grzyb, która w Kancelarii poza sporami sądowymi zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. szeroko rozumianego porządku i organizacji w procesie pracy, wewnątrzzakładowymi aktami prawa pracy (w tym regulaminami pracy, politykami mediów społecznościowych, regulaminami powierzania mienia, regulacjami dot. monitoringu i kontroli pracowników), zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚŚ), a także tematyką zatrudniania młodocianych i uczniów oraz bhp – w tym wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

21.06.2024