Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w szkoleniu / webinarium

Dane administratora i kontakt z nim

Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu, ul. Wrocławska 6/37 (dalej jako „Kancelaria”). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt w formie elektronicznej na adres: kancelaria@szuszczynski.pl z tytułem wiadomości „Dane osobowe”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisu na wydarzenie, w którym chcą Państwo wziąć udział.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  1. wykonania umowy (rezerwacja uczestnictwa w szkoleniu i przygotowania potrzebnych dokumentów, a także kontaktowania się w kwestiach związanych ze szkoleniem) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w przypadku zgłoszenia uczestników przez inne osoby, np. przez pracodawcę, dane tych uczestników przetwarzamy w celu należytego wykonania usług i spełnienia oczekiwań Klientów, tj. w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. wystawienia i przechowywania faktur VAT (w przypadku szkoleń odpłatnych) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, tj. w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert, jeśli wyrazicie Państwo na to dobrowolną zgodę (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda taka może być w każdym czasie wycofana,
  6. prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym – nie będą poddane profilowaniu).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzne podmioty współpracujące z Kancelarią, w tym w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych zapewniających platformę szkoleniową (np. Clickmeeting), dostawcy usług hostingu oraz analityki ruchu na stronie internetowej. Dane mogą być przekazywane również podmiotom świadczącym usługi płatnicze czy usługi księgowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmującej wysyłkę zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Kancelarię w przyszłości, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu, aż wycofają Państwo udzieloną zgodę lub do momentu, w którym uzyskamy informację, iż Państwa dane osobowe są nieaktualne (np. w razie zmiany podanego adresu mailowego).

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

Informujemy, iż mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia przez Kancelarię dotyczących Państwa danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzając dotyczące Państwa dane osobowe Kancelaria narusza przepisy o ich ochronie, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.