Zmiana postaci wypłaty wynagrodzenia za pracę

Wraz z początkiem 2019 roku zmianie uległy zasady wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. Dotychczas obowiązującą domyślną formą wypłaty wynagrodzenia była wypłata do rąk własnych pracownika, a dopiero na podstawie udzielonej przez pracownika zgody – na wskazany przez niego rachunek bankowy. Od dnia 1 stycznia 2019 r. powyższa zasada uległa odwróceniu – zgodnie bowiem ze znowelizowanym art. 86 § 3 Kodeksu pracy, wypłata wynagrodzenia winna być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, a do rąk własnych pracownika – wyłącznie na podstawie wniosku, złożonego przez niego w formie pisemnej lub elektronicznej.

Stosowanie zmienionych przepisów w stosunku do pracowników zatrudnionych po dniu 1 stycznia br. oraz tych, którzy do tej pory pobierali wynagrodzenie na rachunek bankowy nie budzi wątpliwości.

Natomiast pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. i pobierających wynagrodzenie do rąk własnych pracodawca ma obowiązek poinformować – do dnia 22 stycznia br. – o konieczności:

  1. wskazania numeru rachunku bankowego do wypłaty wynagrodzenia albo
  2. złożenia wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Pracownicy powinni udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia przekazania ww. informacji przez pracodawcę. Jeśli jej nie udzielą w ogóle lub nie zrobią tego przed terminem wypłaty wynagrodzenia – pracodawca powinien wypłacić je w dotychczas przyjęty wobec danego pracownika sposób.

17.01.2019