Wyrok w sprawie przekwalifikowania umowy B2B

W dniu 24 lutego br. Sąd Okręgowy w P. wydał wyrok w sprawie, w której reprezentujemy naszego Klienta – spółkę z branży energetycznej, która odwołała się od decyzji ZUS przekwalifikującej zawartą przez Spółkę umowę B2B (w ramach tzw. samozatrudnienia) w umowę o pracę.

Po przeprowadzeniu kontroli u naszego Klienta ZUS uznał bowiem, że w relacji między Spółką a kontraktorem występują cechy stosunku pracy, co pozwoliło organowi wydać decyzję ustalającą, że kontraktor podlega pod pracowniczy tytuł ubezpieczenia społecznego i naliczyć należnego z tego tytułu składki za okres od dnia zawarcia umowy (ograniczeniem jest to 5-letni okres przedawnienia należności składkowych). Od decyzji wnieśliśmy odwołanie i w toku postępowania przedstawialiśmy dowody wskazujące na to, że w analizowanej relacji przeważały cechy współpracy realizowanej na podstawie umowy cywilnoprawnej, a co więcej – że wbrew opinii ZUS (który pominął te kwestie w czasie kontroli pomimo tego, że już wówczas zostały przez nas wykazane) w relacji tej występowały cechy obce stosunkowi pracy. Jak bowiem wynika z ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego, sytuacja, w której pojawiają się cechy obce stosunkowi pracy (np. brak osobistego charakteru) uniemożliwia uznanie, że mamy do czynienia z umową o pracę.

Wydany w sprawie wyrok jest korzystny dla Spółki i w całości uwzględniający wniesione przez nas odwołanie.

Prawnikiem reprezentującym naszego Klienta w tym postępowaniu jest mec. Anna Kamińska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03.2022