Spór sądowy z ZUS-em: „samozatrudniony” czy pracownik?

W środę 13 marca 2019 r. odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie, która zapoczątkowało wydanie przez ZUS decyzji ustalającej, że podwykonawca Klienta Kancelarii (tj. osoba współpracująca z nim w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej) ma status pracownika naszego Klienta i jako taki podlegał (w okresie objętym decyzją) pracowniczym ubezpieczeniom społecznym, co rodzi obecnie konieczność „uzupełnienie” przez płatnika składek zaległych należności na rzecz ZUS. Od ww. decyzji wnieśliśmy odwołanie wskazując na okoliczności, które stanowią o konieczności odróżnienia umowy zawartej przez naszego Klienta z jego podwykonawcą od umowy o pracę.

Sprawa jest o tyle istotna, iż analogicznych decyzji wobec naszego Klienta ZUS wydał kilkanaście. Naszego Klienta w ww. postępowaniach wspiera mec. Anna Kamińska.

11.03.2019