Koniec sporu zbiorowego ze związkiem zawodowym u naszego Klienta

W piątek 13 maja 2022 r., po wielogodzinnych negocjacjach, naszemu Klientowi, polskiej spółce międzynarodowego koncernu z branży papierniczej, udało się zakończyć trwający od początku kwietnia 2022 r. spór zbiorowy z zakładową organizacją związkową.

Organizacja wystąpiła wobec pracodawcy z licznymi żądaniami płacowymi, m.in. podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, wprowadzenia dodatku stażowego oraz pozapłacowymi – m.in. z żądaniem dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracowników.

Na mocy podpisanego w piątek porozumienia pracownicy otrzymają podwyżki wynagrodzeń, zmieniony zostanie także obowiązujący u naszego Klienta regulamin wynagradzania. Co istotne z punktu widzenia pracodawcy – w porozumieniu zawarta została tzw. klauzula pokoju społecznego, gwarantująca naszemu Klientowi, iż w okresie nią objętym związek zawodowy nie będzie wszczynał żadnych sporów zbiorowych, przedmiotem których byłyby zasady wynagradzania pracowników. Jest to element, o którym bardzo często zapominają pracodawcy zawierający ze związkami zawodowymi porozumienia kończące spory zbiorowe, w efekcie czego po zakończonym sporze związek zawodowy może wszczynać kolejne spory dotyczące podwyżek wynagrodzeń.

Nasza kancelaria odpowiedzialna była za pełną obsługę prawną ww. sporu, począwszy od oceny jego legalności, poprzez przygotowanie dokumentacji oraz wsparcie Zarządu w spotkaniach z organizacją związkową. Prawnikiem wspierającym w tym zakresie naszego Klienta był mec. Michał Szuszczyński.

16.05.2022