Kolejna rozprawa w procesie z powództwa byłego pracownika o odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy

28 września 2023 r. przed Sądem Okręgowym w W. odbędzie się kolejna rozprawa w procesie wytoczonym naszemu Klientowi (organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi). Powództwo zostało wniesione przez byłego pracownika, który domaga się zasądzenia na jego rzecz dodatkowej odprawy zagwarantowanej aneksem do umowy o pracę, której wartość opiewa na kilkaset tysięcy złotych.

W ocenie naszego Klienta były pracownik nie nabył prawa do rzeczonej odprawy z uwagi na tryb rozwiązania z nim stosunku pracy oraz okoliczności, które legły u podstaw tego rozwiązania.

Prawnikiem, który z ramienia naszej Kancelarii poprowadzi proces, jest Michał Szuszczyński.

26.09.2023