Cykl szkoleń dla kadry kierowniczej

28 czerwca 2022 r. wspólnicy kancelarii – mec. Anna Kamińska oraz mec. Michał Szuszczyński rozpoczęli turę sześciu szkoleń dla kadry kierowniczej polskiej spółki jednego z największych europejskich koncernów budowlanych.
Jest to kolejne szkolenie realizowane dla klientów z różnych branż, które ma na celu uwrażliwienie osób zatrudnionych na stanowiskach wyższego szczebla na wybrane aspekty prawa HR, które są szczególnie istotne z punktu widzenia przełożonego, kierującego na co dzień pracą podwładnych.

Podczas szkolenie szczególny nacisk zostanie położony na następujące zagadnienia:

  • kadra kierownicza – kto wchodzi w jej skład i za co ponoszą odpowiedzialność jej członkowie?;
  • rekrutacja pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zakresu danych i informacji, jakie można pozyskiwać od kandydatów – „o co można, a co nie należy pytać?”, czy można „wypytywać” byłego pracodawcę kandydata o jego kwalifikacje itp.;
  • kary upomnienia, nagany i kary pieniężne – o czym należy pamiętać przy ich nakładaniu?
  • umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne (zlecenie, B2B) – jaką umowę wybrać z punktu widzenia m.in. przyszłych kontroli PIP i ZUS?;
  • rozwiązywanie umów o pracę – porozumienia, wypowiedzenia oraz tzw. „dyscyplinarki” – jak je stosować, aby nie „znaleźć się” w sądzie pracy?
  • spóźnienia oraz nieobecności w pracy – zasady ich usprawiedliwiania oraz rola przełożonego w dyscyplinowaniu pracowników i wspieraniu w tym zakresie działu HR;
  • czas pracy oraz wyjścia „prywatne” w czasie pracy – czy jako przełożony muszę się na nie godzić, a jeżeli się zgodzę, to jak najkorzystniej (z punktu widzenia pracodawcy) ustalać zasady ich odpracowania?
  • urlopy wypoczynkowe ze szczególnym uwzględnieniem urlopów „na żądanie” – zasady zgłaszania wniosków urlopowych, tworzenie grafików urlopów, odpowiedzialność pracowników za „samowolne” rozpoczynanie urlopów; możliwości skierowania pracowników na urlopy zaległe;
  • rola przełożonego w obszarze bhp – za co odpowiada pracownik, za co przełożony, a za co zarząd?

29.06.2022