Coroczny przegląd danych w ZFŚS

W związku z licznymi pytaniami, które zostały do nas skierowane w związku z dzisiejszym alertem dot. przeglądu dokumentacji zfśs wyjaśniamy, iż zgodnie z art. 8 ust. 1c ustawy o zfśs pracodawca przetwarza dane osobowe związane z przyznawaniem ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu i ustalenia ich wysokości przez okres niezbędny do ich przyznania oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

Przepisy ustawy nie wskazują, co rozumieć należy pod pojęciem „okresu niezbędnego do dochodzenia praw lub roszczeń”, jednakże przychylamy się do poglądu, zgodnie z którym jest to m.in. ten okres, w trakcie którego organy (US, ZUS) mogą dochodzić ew. roszczeń publicznoprawnych związanych z przyznaniem przez pracodawcę świadczeń z funduszu. Okres ten wynosi zatem (co do zasady) 5 lat od dnia wymagalności zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne lub od dnia zakończenia roku podatkowego, w którym dane świadczenie zostało przyznane. Jak już zaznaczono, powyższa interpretacja nie wynika wprost z treści ustawy, stąd nie należy traktować jej jako powszechnie stosowanej i obowiązującej.

Prawnikiem doradzającym naszym Klientom w tym zakresie jest mec. Anna Kamińska.

 

05.12.2020